Director Artístic/ artistic director: 

Ricard Capellino

Coordinaciócoordination:

Maria Isona

Administracióadministration

Roser Bartolomé, Sari LahosaNeus Escrivà, Pau Manuel

Assistència Tècnicatechnical assistance

Daniel BaldovíVíctor Martí i Francesc Vera

Promoció Lingüística/ linguistic promotion: 

Elena Pedralva

Premsa / press

Paloma Gutiérrez i Josep Blay

Comunicació i Xarxescomunication and social networks:

Maria Isona

Publicitat i Espònsorspublicity and sponsors

Carles Capellino

Equip de col·laboradors/ team of collaborators:

Enric Garrigós, Anna Mafé, Enric Garrigós Mafé, Miquel Càrcel, Cristina Castelló, Alexandra Almarche, Pepa Colubi

Disseny Web/ web design

Jorge Farinós

Disseny Gràficgraphic design: 

Eikon Disseny

0123456789001234567890
Propostes: Concerts, Conferències, Performances, Xerrades...
Del 26 al 29 de Març de 2020

Xarxes Socials

Mostra Sonora Sueca © 2005 - 2018 Copyright creado por Jorge Farinós