Actuacions

Del 26 al 29 de Març
2020
Fundación Caja Navarra: Adolfo Lacunza

Dijous 26 de Març a les 20:00h al C.M Bernat i Baldoví.Alicia Torrea i Miren Karmele Gómez
Ensemble Garaikideak (Navarra)

Music by A.Scriabin, H. Lachenmann, H. Parra, G. Kurtág, A. Louvier and J.J. di Tucci

Música Sinestèsica
En 1999 l’investigador italià Tornitore, en la seva Teoria de la Història de la sinestèsia, declara que ja Pitàgores, Aristòtil i Newton identificaven la presència de tals fenòmens sensorials. Tant Tornitore com el nord-americà Richard Cytowic, en 1995, van coincidir a afirmar que el camp d’estudi de la sinestèsia solament podrà ser eixamplat a partir del desenvolupament de la neurociencia i, en particular, de la neuropsicologia, amb auxili de la tomografia computada del cervell. 

En aquest concert didàctic i participatiu, la divulgadora científica (i sinestèsica) Miren Karmele Gómez, ens mostrarà de primera mà de què tracta aquest fenomen sensorial i com l’afecta la seva condició de persona sinestèsica. 

Al mateix temps que la pianista Alicia Torrea interpretarà obres de diversos compositors, algun d’ells sinestèsic com Scriabin, podrem descobrir els colors, moviments i formes que habiten en l’univers de Mirin Karmele Gómez; instantànies visuals que només ella percep.

Synesthetic music
In 1999 the Italian researcher Tornitore, in his Theory of History of Synesthesia, states that Pythagoras, Aristotle and Newton already identified the presence of such sensory phenomena. Both Tornitore and American Richard Cytowic, in 1995, agreed that the field of study of synesthesia can only be expanded by the development of neuroscience, and in particular neuropsychology, with the help of computed tomography of the brain.

In this educational and participatory concert, the scientific researcher (and synesthetic) Miren Karmele Gómez will show us first hand what this sensory phenomenon is and how it affects his condition as a synesthetic person.

At the same time as the pianist Alicia Torrea will interpret works by various composers, some of them synesthetic as Scriabin, we will be able to discover the colors, movements and shapes that inhabit the universe of Mirin Karmele Gómez; visual snapshots that only she perceives.

+ info

Divendres 27 de Març 20:00 al C.M Bernat i BaldovíLlevant Ensemble, Ximo Vidal i Taller Municipal de Teatre

Entartete Musik (Música degenerada)

Entartete Musik 

Música Degenerada (Entartete Musik) va ser l’etiqueta que el govern de l’Alemanya Nazi va aplicar durant els anys 30 i 40 del segle XX a determinades formes de música que considerava pernicioses o decadents perquè s’oposaven suposadament als fonaments del règim en virtut del seu contingut o la filiació política o racial dels seus compositors i intèrprets. Això inclou compositors jueus, música amb personatges d’orige jueu i africà, la música de jazz pels seus origens africans o compositors considerats simpatitzants del marxisme. La consideració de «degenarada» es va aplicar igualment a la música d’artistes que havien mostrat públicament la seua antipatia pel règim Nazi. 

Les obres de Paul Hindemith, Alban Berg, Schönberg i Webern, també fóren consideradaes igualment “degenerades», en comparació a la música clàssica pretèrita i, per tant, ofensiva cap al sentit de progrés i civilització nazi i la seua lleialtat cap a determinats compositors alemanys clàssics. Alguns van emprendre el camí de l’exili (per exemple, Schoenberg, Weill, Hindemith o Goldschmidt), mentre que altres, com Karl Amadeus Hartmann o Boris Blacher, es van recloure en un ‘exili interior’. D’altres foren detinguts, reclosos en guetos, i, com en alguns dels compositors que presentem en aquest programa, assassinats en els camps de concentració. 

Entartete Musik 
Degenerated Music (Entartete Musik) will be the label that the government of Nazi Germany will spend during the 30’s and 40’s of the twentieth century, which are certain forms of music which are considered perceptible or decadent because they are against the fundamentals of the regime under its content or the political or racial affiliation of its composers and performers. This includes composers of music, music with people of African and African origin, jazz music of African origin, or composers considered to be sympathizers of Marxism. The term «degenerate» is applicable to the music of artists who most strongly dislike the Nazi regime.
The works of Paul Hindemith, Alban Berg, Schönberg and Webern also consider «degenerate» equality, in comparison to past music and, thus, offensive to the sense of progress and Nazi civilization and their loyalty towards certain composers. Some took the path of exile (for example, Schoenberg, Weill, Hindemith or Goldschmidt), while also, like Karl Amadeus Hartmann or Boris Blacher, receded into «interior exile.» Others were detained, locked in ghettos, and, like some of the composers featured in this show, murdered in concentration camps.

Llevant Ensemble
Ximo Vidal
Taller Municipal de Teatre de Sueca. Carles Royo
http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/@desiati-640x704.jpg

Dissabte 28 de Març 09:30 al Museu Joan FusterDario Calderone (Itàlia)

Conferència: El contrabaix contemporàni

El contrabaix contemporàni.
La conferència tindrà lloc al voltant de les peces més significatives per a contrabaix en solitari, compostes des dels anys 80 i fins als nostres dies. Mitjançant demostracions pràctiques de les noves tècniques, i l’estudi de les partitures, s’explorarà un camí que comença amb el «renaixement» del contrabaix operat per Fernando Grillo i Stefano Scodanibbio, fins a la literatura més recent.

The contemporary double-bass.
The conference will take place around the most significant pieces for solo double bass, composed from the 80’s to the present. Through practical sampling of new techniques and the study of sheet music, a path begins with the «rebirth» of double bass operated by Fernando Grillo and Stefano Scodanibbio, to the latest literature.

+ info

Dissabte 28 de Març 12:30 al C.M Bernat i Baldoví. Ensemble Op.22 (Madrid)

Music by Anton Webern, José Luis Torá, Ramón Lazkano, Álvaro De la Cruz and Félix Ibarrondo.

[re]encontres
Mitjançant els diferents quartets, [re]encontres plasma l’evolució estètica, tímbrica i sonora d’aquesta formació. El silenci, el traç laberíntic de Giacometti, la inèrcia, l’escultura d’Oteiza i l’obscuritat de l’obsidiana s’uneixen en la búsqueda de noves sonoritats, de nous horitzons.

[re]encontres
Through the different quartets, [re]encounters capture the aesthetic, timbre and sound evolution of this formation. The silence, the labyrinthine stroke of Giacometti, the inertia, the sculpture of Oteiza and the obscurity of the obsidian unite in the search for new sounds, new horizons.

http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/Copyright_Carlos-Díaz-de-la-Fuente-1-scaled.jpg
http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/Cúpula-ajuntament-640x640.jpg

Dissabte 28 de Març 16:30.Visita Ruta Modernista
(Gratuït per al públic de la Mostra Sonora)

Ruta Modernista
El moviment modernista va tindre a Sueca, a principis del segle XX, amb una especial rellevància del qual encara hui queden bones mostres. Als inicis dels anys 20, este estil artístic va ser substítuït per l’Art Déco, plenament vigente fins l’esclat de a Guerra Civil el 1936.

Gràcies a destacats arquitectes com Bonaventura Ferrando, Joan Guardiola, Emili Artal i Julià Ferrando, a través d’esta ruta coneixerem el que van deixar aquells professionals conscients del que s’havia mogut i es movia a Europa, i preocupats per donar forma a un poble que volia ser ciutat. 

Sueca està adherida a la Ruta Europea del Modernisme des de l’any 2006.

Modernist Route
Modernism had in Sueca in the early twentieth century, with special relevance of which are still good examples today. In the early 1920’s, this artistic style was replaced by Art Deco, which was in full force until the outbreak of a Civil War in 1936.

Thanks to leading architects such as Bonaventura Ferrando, Joan Guardiola, Emili Artal and Julià Ferrando, through this route we will find out what those professionals who were aware of what had moved and moved to Europe, left behind and worried about shaping one. town that wanted to be a city.

Sueca has been a member of the European Route of Modernism since 2006.

http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/1-1.jpg
http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/full@michel-marang-scaled.jpg

Dissabte 28 de Març 19:30 al Museu Joan FusterDario Calderone & Giorgio Netti (Itàlia)

Monographic concert: Giorgio Netti

UR_dos ritus.
Ur, 2 ritus per a contrabaix (encàrrec de Musik der Jahrhunderte 2016 i de la Biennale di Venezia 2018) és una reflexió sobre els dos papers principals del contrabaix en la història de la música: la intensa energia unificadora del seu so de pedal i el baix continu, que més tard es va convertir en el baix per a caminar (i parlar), com el motor ocult de tots els balls.

UR_two rites.
Ur, 2 Rites for Double Bass (commissioned by Musik der Jahrhunderte 2016 and Biennale di Venezia 2018) is a reflection on the two main roles of double bass in the history of music: the intense unifying energy of its pedal sound and the continuous bass, which later became the walking (and speaking) bass, as the hidden engine of all dances.

+info

Dissabte 28 de Març 22:30 al C.M Bernat i BaldovíEnsemble Inverspace (Alemanya)

Music by Paul Clift, Christian Winther Christensen, Léo Collin, Raphaël Languillat and Raphaël Cendo.

El gran silenci.
Per a aquest programa, l’Ensemble Inverspace ha colaborat estretament amb tres joves compositors: els compositors francesos Léo Collin i Raphaël Languillat i el compositor australià Paul Clift. Tot i que la programació i les idees darrere dels tres nous treballs són molt diferents, hi ha un focus musical comú en la interferència entre instruments acústics i electrònics. El trio del compositor danés Christian Winter Christensen i l’obra del compositor francès Raphaël Cendo completen la declaració musical del programa.

The great silence.
For this program, the Ensemble Inverspace has worked closely with three young composers: the French composers Léo Collin and Raphaël Languillat and the Australian composer Paul Clift. Although the programming and ideas behind the three new releases are very different, there is a common musical focus on the interference between acoustic and electronic instruments. The trio of Danish composer Christian Winter Christensen and the work of French composer Raphaël Cendo complete the musical declaration of the program.

+ info

http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/DSC_1095-scaled.jpg
http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/22528825_10154956160991186_7364429523355843990_o-copia.jpg
http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/IMG_9013-2-scaled.jpg
http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/TMTS_photo_estrela-scaled.jpg

Diumenge 29 de Març 12:30 a la plaça del Casal Jove.Somelgrup (València), Taller Municipal de Teatre i Alumnes d'ESO de l'IES Joan Fuster.

Ecoarros en so (estrena absoluta)

ECOARROS EN SO
Ecoarròs en So és un projecte de composició pedagògica, interdisciplinar i col·laborativa, que tracta d’apropar als joves al món sonor actual sense, però, deixar de banda el nostre patrimoni cultural que ens defineix com a poble. D’aquesta manera, somelgrup ha dissenyat un projecte que gira al voltant de les sonoritats subjacents al procés de producció de l’arròs i del marc geogràfic on es cultiva, és a dir, el nostre estimat Parc Natural de l’Albufera.

ECOARROS EN SO
Ecoarròs en So is a project of educational, interdisciplinary and collaborative composition, which seeks to bring young people into the world of sound today without, however, neglecting our cultural heritage that defines us as a people. Thus, somelgrup has designed a project that revolves around the sounds behind the rice production process and the geographical area in which it is grown, that is, our beloved Albufera Natural Park.

Diumenge 29 de Març 19:30 al Museu Joan FusterTrio Catch (Alemanya) & Isabel Mundry (Composer)

Music by Gérard Pesson, Michael Pelzel, Mikel Urquiza and Isabel Mundry

SONS, ARQUEOLOGIES.
El magnífic Trio Catch, compost per Boglárka Pecze (clarinet), Eva Boesch (violoncel) i Sun-Young Nam (piano), ens presentaran un magnífic concert en el que tenen un lligam directe en la creació i la seua posterior interpretació. En la primera part del concert la música de G. Pesson, M. Urquiza i M. Pelzel, donarán pas a l’obra d’ Isabel Mundry (compositora convidada a la Mostra) que completarà la segona part.

SOUNDS, ARCHEOLOGIES.
The great Catch Trio, composed by Boglárka Pecze (clarinet), Eva Boesch (cello) and Sun-Young Nam (piano), will present a magnificent concert in which they have a direct link in the creation and its subsequent interpretation. In the first part of the concert the music of G. Pesson, M. Urquiza and M. Pelzel will give way to the work of Isabel Mundry (composer invited to the Mostra) who will complete the second part.

+ info

http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/Catch2_by-Lennard-Ruehle-scaled.jpg
http://mostrasonorasueca.com/wp-content/uploads/1_Isabel_Mundry_CR_Manu_Theobald-scaled.jpg

Xarxes Socials

Mostra Sonora Sueca © 2005 - 2018 Copyright creado por Jorge Farinós